Podplutov Vladislav Fedorovich

1937-2011. Graduated from the Lvov polygraphic Institute of I. Fedorova.

Podpalov Vladislav Fedorovich 35х52 watercolor "DK Popasnaya" 30$
Podpalov Vladislav Fedorovich 35х52 watercolor “DK Popasnaya” 30$